EDU WASTE

Проект, финансиран по програма Еразъм+

Проект, финансиран по програма Еразъм+

Проект, финансиран по програма Еразъм+

2023-1-SK01-KA220-SCH-000157503

Прилагане на образователната методология за сектора на текстилните отпадъци в учебния процес в училищата в подкрепа на борбата с изменението на климата

Целта на проекта е да се изгради партньорство между организациите, ангажирани с опазването на околната среда и да се подобрят ефективно дейностите в борбата с изменението на климата, което ще бъде насочено и към проблема с текстилните отпадъци като един от факторите за замърсяване на природата. Фокусът е върху бързата мода, която със своята дейност вреди на околната среда и допринася за изменението на климата. Стремежът е да се достигне до възможно най-широка целева група от ученици от началните и средните училища, като се наблегне на рециклирането на ненужния текстил. Понастоящем тази тема не е достатъчно популяризирана в еко проектите и в училищата. Чрез създаването на качествен образователен процес и курс от лекции можем да достигнем до много широка група ученици, при което с целенасочени действия ще постигнем промяна в отношението им към този вид отпадъци, особено чрез нови знания за пазара на дрехи и възприемането на бързата мода като най-големия източник на текстилни отпадъци. Основната цел е да се изгради навик за разделно събиране на ненужния текстил и предотвратяване на прекомерната му употреба в ранна възраст, още в началното и средното училище. Участието на чуждестранните партньори ще доведе до съвместното създаване на ефективно образователно пособие под формата на документален филм, до реализиране на основната идея на проекта, както и до разширяване на целевата група в чужбина. Основната цел е ефективно свързана със заявения приоритет на проекта за опазване на околната среда и борба с изменението на климата.

ПАРТНЬОРИ ПО ПРОЕКТА

ПРЕДСТАВЯНЕ НА НАШИТЕ ПАРТНЬОРИ
EKOCHARITA SLOVENSKO SLOVENSKU 

EKOCHARITA SLOVENSKO SLOVENSKU 

Координатор


E10290396 Словашка република OID E10290396
Община Lukáčovce

Община Lukáčovce

Партньорска организация

E10314286 Словашка република
POTEX s.r.o.

POTEX s.r.o.

Партньорска организация


E10290401 Чешка република OID E10290401
Организация с нестопанска цел RECYKLOHRY

Организация с нестопанска цел RECYKLOHRY

Партньорска организация

E10328745 Словашка република
Евротекс ЕООД

Евротекс ЕООД

Партньорска организация

E10331220 Република България

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРОЕКТА

ПРЕДСТАВЯНЕ НА НАШИТЕ ЛИЦА
Marta Kunáková

Marta Kunáková

EKOCHARITA SLOVENSKO SLOVENSKU 
Ing. Jozefína Pokrývková, PhD.

Ing. Jozefína Pokrývková, PhD.

СЕЛО LUKÁČOVCE
Евротекс ЕООД
Mgr. Ronald Blaho

Mgr. Ronald Blaho

Организация с нестопанска цел RECYKLOHRY
POTEX s.r.o.

КОИ СМЕ НИЕ?

МАЛКО ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАС
EKOCHARITA SLOVENSKO SLOVENSKU 

Ekocharita Словакия влезе за първи път през 2022 г. в програма "Еразъм+" чрез партньорства в областта на училищното образование, като координатор на проект. Още в този момент компанията се стреми да използва знанията си от предишните години, когато много активно навлезе в образователния процес на детските градини, началните и средните училища на базата на своето развитие. В продължение на няколко години компанията успешно провеждаше лекции под надслов "Ние сме приятели на разделно събраните текстилни отпадъци". Тази идея се зароди при поставянето на контейнери за събиране на употребявани дрехи в отделни училища, където организацията се опита да повиши осведомеността, директно чрез обучение сред децата и учителите за необходимостта да се справим в някаква степен с най-големите замърсители на околната среда под формата на нашите дрехи. Лекциите, освен че имаха много положително въздействие върху аудиторията, внесоха в този образователен процес още един феномен под формата на SWAP - размяна на дрехи, първо в училищата, а по-късно и сред общността. По време на горепосочените срещи разбрахме, че искаме да издигнем подобна образователна програма на по-високо ниво и успяхме да го направим в сътрудничество с нашия чешки партньор, фирма Potex Ltd. и друг партньор - община Лукачовце. Заедно събрахме средства за кратък документален филм, който служи като ефективен учебен материал за деца и младежи. Още в хода на подготовката на т.нар. малък проект училищните заведения и отдели проявиха голям интерес към това обучение, че на базата на споменатото вече добре функциониращо партньорство ни хрумна идеята за този проект. Основната идея е образователният филм за текстилните отпадъци да стигне до всички училища, по-близо до децата и младежите, до учителите и другия училищен персонал, по-конкретно на територията на трите участващи държави, защото в нашия екип влезе и още един партньор от България, което засили международния подтекст и приложимост на проекта. Понастоящем Ekocharita Словакия се счита за опитна организация, която достига до голям брой млади хора чрез образование и явно чрез такива проекти е в състояние да пренесе резултатите от своята работа и опит в училищния процес за повишаване на осведомеността за текстилните отпадъци с целевата група.

POTEX s.r.o.

Целта на компанията е да защитава околната среда и да образова обществеността, от една страна, да помага на организации с нестопанска цел и техните клиенти, от друга. Компанията събира 2800 тона текстил годишно чрез 600 контейнера за събиране, главно в столицата Прага и Централночешкия регион. Събирането се извършва чрез 5 екипа, 1-2 пъти седмично във всеки пункт. Работата на нашите шофьори не е лесна, те работят всеки ден, при всякакви метеорологични условия, като поддържат контейнерите в изправност и функционалност, ремонтират и почистват също така. POTEX смята, че служителите му са ключът към неговия успех. В момента в POTEX работят 13 души. Шестима силни мъже обслужват контейнерите, обработват ги, товарят и разтоварват, а също така извършват поддръжка на контейнерите. Логистиката е важна за нас, тук имаме 1 човек, 2 души работят в администрацията, а един в маркетинга. Работата на 2-ма сортировачи (служители) е много важна, като изпълнителният директор се занимава със стратегията, финансите и комуникацията с партньорите. Много важна част от работата на Potex е обучението на обществеността по въпросите на предотвратяването на отпадъците и въздействието на текстилната промишленост върху околната среда, бързата мода и удължаването на жизнения цикъл на текстила. От самото начало на дейността си Potex участва в Деня на Земята и други екологични дейности на общините и градските райони. В това отношение тя достига особено до децата, както в предучилищна възраст, така и до учениците. Събитията включват подходящи за възрастта лекции, както и практически демонстрации и творчески дейности, направени от текстилни отпадъци. Освен това Potex организира забавни лекции в училищата, особено за учениците от средните училища и участва в конференции за околната среда.

Организация с нестопанска цел RECYKLOHRY

Задача за всички възрасти: потърсете ненужни текстилни изделия у дома. Това може да са стари дънки, които никой не носи или тениски, които са излезли от мода и просто ги рециклирайте. Какво означава това? Да ги превърнете в чисто нов предмет, който ще продължи да служи за някаква цел. Ще намерите много идеи и техники в интернет. Например, можете да направите чанта от дънки, шал от тениска или по-малките деца могат да направят играчки - кукли, животни - от ненужен текстил. Изработените от вас изделия могат да ви послужат, можете да ги подарите на някого или да ги използвате за коледния базар. Може би ще се изненадате колко много ненужен текстил ще намерите у дома. Можете да го предадете в най-близкия специализиран контейнер за разделно събиране на текстил. Препоръчителна задача за основното и средно училище: Подгответе презентация, постер или лекция за съучениците си за събирането и рециклирането на текстил в своята страна, в която ще потърсите отговори на въпросите: Как и къде се извършва събирането на текстил? Кой организира това? Къде се озовава текстилът и как се оползотворява?
Как с изборите си можете да намалите количеството на ненужния текстил? Това беше обикновена демонстрация на сътрудничество с образователни институции, като с навлизането на Ekocharita Словакия обхватът на предлаганите дейности се увеличи, което се вижда от броя на училищата, които са се записали в момента.
RECYCLING GAMES влиза в този проект като опитен партньор и ще бъде важен партньор за изпълнението и устойчивостта на целия резултат от проекта. RECYCLING GAMES ще бъде представен при представянето на проекта от ръководителя на проекта Mgr. Alena Magyarics като ръководител на проекта  Cling Games и Mgr. Ronald Blaho, управляващ директор на Asekol.

Евротекс ЕООД

Евротекс ЕООД предлага различни решения за оползотворяване, за да удължи живота на използвания текстил. Компанията е основана през 2000 г. във Варна, България и първоначално се занимава с търговия на едро с употребявани дрехи. Днес Евротекс е част от холдинга TexCycle Group, чиято дейност е свързана с разработване на устойчиви решения за кръгова текстилна екосистема. TexCycle Group фокусира дейността си върху оползотворяването на текстилни отпадъци от различни потоци, за да постигне по-добро управление на употребяваните текстилни материали в съответствие с приоритетите, очертани в йерархията на отпадъците. Непрекъснато разширява услугите си, за да достигне пълния обхват на оползотворяването на текстил, което би позволило да работи ефективно и устойчиво като доставчик на кръгови решения.

Евротекс ЕООД (част от texCycle Group) има значителен опит в процеса на оползотворяване на непотребен текстил. Вече повече от 20 години успяваме да достигнем висока прецизност при сортирането на употребявани дрехи в различни категории, като в резултат на двустепенния процес се получават повече от 300 вида дрехи с различно качество. Сортирането за рециклиране и механичното рециклиране са дейности, в която се стремим да бъдем толкова професионални, колкото е необходимо, за да подпомогнем прехода на текстилната индустрия към по-кръгов начин на работа.

СЕЛО LUKÁČOVCE

Община Лукачовце се присъедини към проекта „Еразъм+“, като един от партньорите по проекта. От този момент нататък започнаха да се развиват дейности в областта на образованието на децата, младежите, възрастните и не на последно място - на пенсионерите. Официалният представител на общината идва от сектор, в който по време на дългогодишната си работа е придобил умения, които сега може да приложи ефективно за успешното изпълнение на целите. Общината участва активно в образователни програми и организира регулярни дейности в рамките на Деня на Земята - почистване на общината и информационни лекции за гражданите.

Този проект се подкрепя от Европейската комисия в рамките на програмата "Еразъм+" в сектора на училищното образование. Съдържанието на този документ отразява възгледите на автора и Европейската комисия не носи отговорност за тях.

© 2023 

ПАРТНЬОРИ ПО ПРОЕКТА

E10290396 - EKOCHARITA SLOVENSKO SLOVENSKU, Словашка република, OID E10290396, координатор

E10314286 - Община Лукачовце, Словашка република, партньорска организация

E10290401 - POTEX s.r.o., Чешка република, OID E10290401, партньорска организация

E10328745 - Организация с нестопанска цел RECYKLOHRY, Словашка република, партньорска организация

E10331220 - Евротекс ЕООД (Част от TexCycle Group), Република България, партньорска организация