EDU WASTE

Projekt financovaný cez Erasmus+

Projekt financovaný cez Erasmus+

Projekt financovaný cez Erasmus+

2023-1-SK01-KA220-SCH-000157503

Implementácia metodiky vzdelávania v sektore textilných odpadov do vzdelávacieho procesu škôl na podporu boja proti klimatickým zmenám

Cieľom projektu je vybudovať partnerstvo medzi organizáciami zaoberajúcimi sa ochranou životného prostredia a efektívnym zlepšovaním aktivít v boji proti klimatickým zmenám, ktoré bude smerované aj k problému textilného odpadu ako jedného z faktorov znečisťovania prírody. V centre pozornosti je rýchla móda, ktorá svojou aktivitou škodí životnému prostrediu a prispieva ku klimatickým zmenám. Úlohou projektu je osloviť čo najširšiu cieľovú skupinu žiakov základných a stredných škôl s dôrazom na recykláciu nepotrebných textilných výrobkov. V súčasnosti nie je táto téma dostatočne popularizovaná v „zelených“ projektoch a školách. Vytvorením kvalitného vzdelávacieho procesu a série prednášok dokážeme osloviť veľmi širokú skupinu študentov, kde cielenými krokmi docielime zmenu ich postoja k tomuto druhu odpadu, predovšetkým prostredníctvom nových poznatkov o odevný trh a vnímanie rýchlej módy ako najväčšieho zdroja textilného odpadu. Hlavným cieľom je vybudovanie návyku triediť nepotrebný textil a predchádzať nadmernému používaniu už v ranom veku, už na úrovni základnej a strednej školy. Účasť zahraničných partnerov povedie k spoločnému vytvoreniu dôležitého vzdelávacieho nástroja vo formáte dokumentárneho filmu, k realizácii hlavnej myšlienky projektu, ako aj k rozšíreniu cieľovej skupiny do zahraničia. Hlavný cieľ efektívne nadväzuje na stanovenú prioritu projektu ochrany životného prostredia a boja proti klimatickým zmenám.

PARTNERI PROJEKTU

PREDSTAVUJEME VÁM NAŠICH PARTNEROV
EKOCHARITA SLOVENSKO SLOVENSKU

EKOCHARITA SLOVENSKO SLOVENSKU

Koordinátor
E10290396
Slovenská republika
OID E10290396
Obec Lukáčovce

Obec Lukáčovce

Partnerská organizácia
E10314286
Slovenská republika
POTEX s.r.o.

POTEX s.r.o.

Partnerská organizácia
E10290401
Česká republika
OID E10290401
Nezisková organizácia RECYKLOHRY

Nezisková organizácia RECYKLOHRY

Partnerská organizácia
E10328745
Slovenská republika
Eurotex Ltd

Eurotex Ltd

Partnerská organizácia
E10331220
Bulharská republika

TVÁRE PROJEKTU

PREDSTAVUJEME VÁM NAŠE TVÁRE
Marta Kunáková

Marta Kunáková

EKOCHARITA SLOVENSKO SLOVENSKU
Ing. Jozefína Pokrývková, PhD.

Ing. Jozefína Pokrývková, PhD.

OBEC LUKÁČOVCE
Eurotex Ltd
Mgr. Ronald Blaho

Mgr. Ronald Blaho

Nezisková organizácia RECYKLOHRY
POTEX s.r.o.

KTO SME?

PÁR INFORMÁCIÍ O NÁS
EKOCHARITA SLOVENSKO SLOVENSKU

Spoločnosť Ekocharita Slovensko Slovensko prvýkrát v roku 2022 vstúpila prostredníctvom platformy Erasmus+ t.z. Malého partnerstva na úseku školského vzdelávania, ako koordinátor projektu. Už v tomto momente sa spoločnosť snažila zúročiť svoje poznatky z predchádzajúcich rokov, kedy veľmi aktívne na základe svojho rozvoja vstúpila do vzdelávacieho procesu materských škôl, základných a stredných škôl. V priebehu niekoľkých rokov spoločnosť úspešne realizovala slovné prednášky pod názvom „sme priatelia separovaného textilného odpadu“. Táto myšlienka vznikla pri rozmiestňovaní zberných nádob na použité šatstvo na jednotlivých školách, kde sa spoločnosť snažila priamo prostredníctvom prednášok zvýšiť povedomie detí aj pedagógov o potrebe vysporiadať sa do určitej miery s najväčšími škodlivinami. životného prostredia v podobe nášho oblečenia. Prednášky, okrem veľmi pozitívneho dopadu na poslucháčov, vniesli do tohto vzdelávacieho procesu ešte ďalší fenomén v podobe SWAPov najskôr na školách a neskôr sa vďaka veľkému záujmu začala spoločnosť zaoberať aj tzv. SWAP. Počas uvedených prednášok sme pochopili, že chceme takýto vzdelávací program posunúť na vyššiu úroveň, a preto sa nám to v spolupráci s českým partnerom, spoločnosťou Potex sro, podarilo. a ďalším partnerom, obcou Lukáčovce, pri získavaní finančných prostriedkov na krátky dokumentárny film, ktorý slúži ako veľmi atraktívny učebný materiál pre deti a mládež. Už v priebehu prípravy takzvaného malého projektu prejavili školské zariadenia a školské odbory o toto vzdelávanie taký veľký záujem, že na základe už spomínaného dobre fungujúceho partnerstva sme dostali nápad na tento projekt. Hlavnou myšlienkou je dostať edukačný film o textilnom odpade do všetkých škôl, bližšie k deťom a mládeži, k pedagógom a ďalším zamestnancom škôl, konkrétne na územie troch angažovaných štátov, pretože do našej studne vstúpil ďalší partner z Bulharska. -organizovaný tím, ktorý posilnil medzinárodný podtext a použiteľnosť projektu. V súčasnosti sa spoločnosť Ekocharita Slovensko Slovensko považuje za skúsenú organizáciu, ktorá oslovuje prostredníctvom vzdelávania veľké množstvo mladých ľudí a jednoznačne prostredníctvom takýchto projektov dokáže preniesť výsledky svojej práce a skúseností do školského procesu pre zvýšenie povedomia. o textilnom odpade s cieľovou skupinou.

POTEX s.r.o.

Cieľom spoločnosti je na jednej strane chrániť životné prostredie a vzdelávať verejnosť a na druhej strane pomáhať neziskovým organizáciám a ich klientom. Spoločnosť ročne vyzbiera 2800 ton textilu prostredníctvom 600 zberných kontajnerov najmä v hlavnom meste, Prahe a v stredočeskom kraji. Zbery sa uskutočňujú prostredníctvom 5 posádok, 1 – 2 krát týždenne na každej stanici. Práca našich vodičov nie je jednoduchá, pracujú každý deň, za každého počasia, udržiavajú kontajnery v poriadku a funkčné, opravujú a čistia rovnako. POTEX považuje svojich zamestnancov za kľúč k svojmu úspechu. V súčasnosti POTEX zamestnáva 13 ľudí. 6 silných mužov obsluhuje kontajnery, manipuluje s nimi, nakladá a vykladá a vykonáva aj údržbu kontajnerov. Dôležitá je pre nás logistika, tu máme 1 človeka, 2 ľudia pracujú v administratíve, jeden v marketingu. Veľmi dôležitá je práca 2 separátorov (zamestnancov) s tým, že exekutíva rieši stratégiu, financie a komunikáciu s partnermi. Veľmi dôležitou súčasťou činnosti spoločnosti Potex je vzdelávanie verejnosti v oblasti prevencie vzniku odpadov a dopadov textilného priemyslu na životné prostredie, rýchlej módy a predlžovania životného cyklu textilu. Od začiatku svojej činnosti sa Potex zapája do Dní Zeme a ďalších environmentálnych aktivít obcí a mestských častí. V tomto smere oslovuje predovšetkým deti, predškolské aj školské. Súčasťou podujatí sú vekovo prispôsobené prednášky, ale aj praktické ukážky, ako aj tvorivá činnosť z textilného odpadu. Okrem toho Potex organizuje na školách zábavné prednášky najmä pre študentov stredných škôl a zúčastňuje sa aj environmentálnych konferencií.

Nezisková organizácia RECYKLOHRY

Zadanie pre všetky úrovne: Hľadajte doma nepotrebný textil. Tie sa môžu týkať starých džínsov, ktoré nikto nenosí, alebo tričiek, ktoré nie sú z módy, a jednoducho ich zrecyklovať. Čo to znamená? Vytvorte z neho úplne novú vec, ktorá bude ďalej slúžiť na nejaký účel. V online prostredí nájdete množstvo nápadov a postupov. Z riflí si vyrobíte napríklad tašku, z trička šatku, Menšie deti si z nepotrebného textilu pripravia jednoduché hračky – bábiky, zvieratká. Dajte opraty svojmu „Nášmu každodennému textilu!“ kreativita (24. 11. – 22. 12. 2022) a fantázia. Vyrobené výrobky vám môžu poslúžiť, môžete ich niekomu darovať alebo ich môžete použiť na vianočný bazár, ak ho pred Vianocami zorganizujete v škole. Možno vás veľmi prekvapí, koľko nepotrebného textilu doma nájdete. Nepotrebný textil, ktorý v práci nevyužijete, môžete odovzdať do najbližšieho kontajnera Ekocharita. Nepovinné zadanie pre druhý stupeň základných a stredných škôl: Pripravte pre svojich spolužiakov prezentáciu, plagát alebo prednášku o zbere a recyklácii textilu na Slovensku, v ktorej budete hľadať odpovede na otázky: Ako a kde prebieha zber textilu beží? Kto organizuje to isté? Kde textil končí a ako sa recykluje? Ako môžete svojim správaním znížiť množstvo nepotrebného textilu?
Išlo o jednoduchú ukážku spolupráce so vzdelávacími zariadeniami s tým, že vstupom Ekocharity Slovensko Slovenska sa rozsah ponúkaných aktivít zväčšil, čo v súčasnosti môžeme vidieť na množstve prihlásených škôl. RECYCLING GAMES vstupuje do tohto projektu ako skúsený partner a bude dôležitým partnerom pre realizáciu a udržateľnosť celého výstupu projektu.
RECYKLOHRY bude v rámci predstavenia projektu zastupovať manažér Mgr. Alena Magyarics ako projektová manažérka cling games a Mgr. Ronald Blaho, konateľ spoločnosti Asekol.

Eurotex Ltd

Eurotex sro ponúka rôzne riešenia zhodnocovania na predĺženie životnosti použitých textílií. Spoločnosť bola založená v roku 2000 vo Varne v Bulharsku a pôvodne začala s veľkoobchodom s použitým oblečením. Dnes Eurotex vlastní značku TexCycle a rozšírila svoje aktivity, pričom pracuje na vývoji udržateľných a obehových riešení pre uzavretý textilný ekosystém. Eurotex zameriava svoje aktivity na zhodnocovanie textilného odpadu z rôznych prúdov s cieľom dosiahnuť lepšie využitie použitých textílií v súlade s prioritami uvedenými v hierarchii odpadov. Neustále rozširujeme naše služby, aby sme dosiahli celý rozsah zhodnocovania textilu, čo by nám umožnilo pôsobiť efektívne a udržateľne ako poskytovateľ cirkulárnych riešení.

Eurotex má značné skúsenosti s procesom triedenia recyklácie. Už viac ako 20 rokov dosahujeme vysokú presnosť triedenia použitého oblečenia do rôznych kvalitatívnych kategórií. Výsledkom dvojstupňového procesu triedenia na opätovné použitie je viac ako 300 druhov odevov rôznej kvality. Triedenie na účely recyklácie je činnosť, pri ktorej sa snažíme byť tak profesionálni, ako je potrebné, aby sme zvládli prechod nášho odvetvia na viac obehový spôsob práce.

OBEC LUKÁČOVCE

Obec Lukáčovce sa zmenou štatutárneho zástupcu po voľbách v roku 2022 zapojila do projektu Erasmus+ t.j. malé partnerstvo na úseku školského vzdelávania ako jeden zo spoluriešiteľov projektu. Od tohto momentu sa začali vytvárať aktivity v oblasti vzdelávania detí, mládeže, dospelých a v neposlednom rade aj dôchodcov. Štatutárny zástupca obce pochádza zo sektora, kde počas svojho dlhodobého pôsobenia nadobudol zručnosti, ktoré teraz dokáže efektívne aplikovať pri úspešnej realizácii cieľov. Obec sa aktívne zapája do vzdelávacích programov a v rámci Dňa Zeme vytvára pravidelné aktivity – upratovanie obce a vzdelávacie prednášky pre občanov.

Tento projekt je podporovaný Európskou komisiou v rámci programu Erasmus+  v sektore školského vzdelávania. Obsah v tomto dokumente odráža názory autora a Európska komisia a Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu za tieto názory nenesú zodpovednosť.

© 2023 

PARTNERI PROJEKTU

E10290396 – EKOCHARITA SLOVENSKO SLOVENSKU, Slovenská republika, OID E10290396, koordinátor

E10314286 – Obec Lukáčovce, Slovenská republika, partnerská organizácia

E10290401 – POTEX s.r.o., Česká republika, OID E10290401, partnerská organizácia

E10328745 – Nezisková organizácia RECYKLOHRY, Slovenská republika, partnerská organizácia

E10331220 – Eurotex Ltd, Bulharská republika, partnerská organizácia