EDU WASTE

Projekt financovaný cez Erasmus+

Projekt financovaný cez Erasmus+

Projekt financovaný cez Erasmus+

Cieľom projektu je vybudovať partnerstvo medzi organizáciami zaoberajúcimi sa životným prostredím a efektívnym zlepšením aktivít v boji proti klimatickej zmene, ktoré budú zamerané na problematiku textilného odpadu ako jeden z faktorov zhoršovania životného prostredia. Cieľ spočíva v poukázaní rýchlej módy ako negatívneho prvku, ktorý svojou aktivitou zhoršuje životné prostredie a prispieva klimatickej zmene. Cieľom projektu je oslovenie čo najširšej cieľovej skupiny, v tomto konkrétnom projekte je to skupina žiakov na úrovni materských, základných a stredných škôl a edukácie so zameraním na triedenie textilného odpadu. Textilný odpad je v súčasnosti nedostatočne propagovaný v rámci zelených projektov i zelených škôl. Vytvorením kvalitného vzdelávacieho procesu, prednáškových cyklov, môžeme osloviť veľmi širokú skupinu žiakov, kde v rámci cielene vedených edukačných krokov môžeme dosiahnuť zmeny v ich postoji k tomuto typu odpadu a to hlavne návykmi pri nakupovaní, vnímaním fast fashion ako najväčšieho producenta textilného odpadu a tiež dopadov na životné prostredie. Hlavný cieľ bude spočívať vo vybudovaní návykov k triedeniu textilného odpadu a predchádzanie jeho nadbytočnej tvorbe v školskom veku, na úrovni materských, základných a stredných škôl. Zapojením zahraničného partnera a partnera zo Slovenska dôjde k spolu vytvoreniu významnej edukačnej pomôcky v podobe dokumentárneho filmu, k implementácii hlavnej myšlienky projektu aj cieľovej skupine v zahraničí, kde táto výchova pokrivkáva za inými vzdelávacími aktivitami separovania triedeného odpadu. Hlavný cieľ efektívne nadväzuje na stanovenú prioritu projektu životné prostredie a boj proti zmene klímy.

Tento projekt je podporovaný Európskou komisiou v rámci programu Erasmus+  v sektore školského vzdelávania. Obsah v tomto dokumente odráža názory autora a Európska komisia a Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu za tieto názory nenesú zodpovednosť.

© 2023 

PARTNERI PROJEKTU

E10290396 – EKOCHARITA SLOVENSKO SLOVENSKU, Slovenská republika, OID E10290396, koordinátor

E10314286 – Obec Lukáčovce, Slovenská republika, partnerská organizácia

E10290401 – POTEX s.r.o., Česká republika, OID E10290401, partnerská organizácia

E10328745 – Nezisková organizácia RECYKLOHRY, Slovenská republika, partnerská organizácia

E10331220 – Eurotex Ltd, Bulharská republika, partnerská organizácia